Jesteś tutaj

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład Genetyki Medycznej WUM znajduje się w syllabusie dla 2 i 3 roku.

Regulamin zajęć z Genetyki prowadzonych przez Zakład Genetyki Medycznej dla studentów kierunku lekarskiego I i II Wydziału Lekarskiego WUM

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.      Zajęcia  odbywają się w sali dydaktycznej podanej w planie zajęć przez Dziekanat  właściwego Wydziału Lekarskiego WUM.

2.      Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat właściwego Wydziału Lekarskiego WUM.

3.      Uczestniczenie w zajęciach odbywa się w grupach dziekańskich. Zmiana grupy dziekańskiej na czas trwania zajęć możliwa jest jedynie w szczególnych sytuacjach losowych i wymaga zgody Dziekana ds. studenckich oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy studenckie w Zakładzie Genetyki Medycznej (ZGM). Odrabianie pojedynczych zajęć z inną grupą należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.

4.      Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o godzinie podanej w planie zajęć udostępnionym przez właściwy Dziekanat.

5.      Spóźnienie się studenta na zajęcia przekraczające 15 minut jest traktowane jak nieobecność i powoduje niezaliczenie zajęć w danym dniu.

6.      W przypadku odbywania zajęć w sali seminaryjnej Zakładu Genetyki Medycznej obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów w części komputerowej sali. Sala seminaryjna musi być pozostawiona w ładzie i porządku.

7.      Zaliczenie zajęć jest stwierdzeniem uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach.

Rozdział 2. Organizacja zajęć na czwartym semestrze

1.      Podstawą zaliczenia przedmiotu na czwartym semestrze jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

2.      Kolokwium jest pisemne i składa się z co najmniej 3 zadań.

3.      Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na seminariach i zaliczenie ćwiczeń. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach. Każda kolejna nieobecność, niezależnie od przyczyny nieobecności, powoduje niezaliczenie przedmiotu.

4.      W razie negatywnego wyniku kolokwium, kolokwium powtarza się jeden raz.

5.      Nieobecność studenta na kolokwium, z innego powodu niż choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, jest równoznaczna z nieprzystąpieniem do kolokwium. Nieprzystąpienie do kolokwium bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z utratą danego terminu kolokwium.

6.      W przypadku niesamodzielnego udzielania odpowiedzi podczas kolokwium, zakłócenia przebiegu kolokwium, złamania zakazu korzystania z materiałów dodatkowych oraz zakazu posiadania urządzeń służących do przekazu i odbioru informacji student zostaje wykluczony udziału w kolokwium, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

7.      Zaliczenie zajęć na czwartym semestrze jest podstawą dopuszczenia do egzaminu.

Rozdział 3. Organizacja zajęć na piątym semestrze

1.      Podstawą zaliczenia przedmiotu na piątym semestrze jest obecność na wszystkich seminariach i zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Każda nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu.

2.      Pojedyncze nieobecności można zaliczyć w trakcie zajęć z inną grupą po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.

3.      Zaliczenie zajęć na piątym semestrze jest podstawą dopuszczenia do egzaminu.

Rozdział 4. Egzamin

1.      Egzamin odbywa się w sesji zimowej po piątym semestrze.

2.      Zakres tematyczny egzaminu pokrywa program nauczania przedmiotu Genetyka na czwartym oraz piątym semestrze studiów.

3.      Egzamin ma formę testu składającego się z 50 pytań.

4.      Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotów Genetyka na czwartym oraz piątym semestrze studiów.

5.      W razie negatywnego wyniku egzaminu, studentowi przysługuje egzamin poprawkowy  w sesji poprawkowej.

6.      Nieobecność studenta na egzaminie lub egzaminie poprawkowym, z innego powodu niż choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, jest równoznaczna z nieprzystąpieniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego. Nieprzystąpienie do egzaminu lub egzaminu poprawkowego bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z utratą danego terminu egzaminu lub egzaminu poprawkowego.

7.      W przypadku niesamodzielnego udzielania odpowiedzi podczas egzaminu, zakłócenia przebiegu egzaminu, złamania zakazu korzystania z materiałów dodatkowych oraz zakazu posiadania urządzeń służących do przekazu i odbioru informacji lub otwierania książeczek testowych zanim komisja egzaminacyjna na to zezwoli lub dokonywania zmian w karcie odpowiedzi po ogłoszeniu końca egzaminu student zostaje wykluczony udziału w egzaminu lub egzaminu poprawkowego, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

8.      W czasie 10 minut przed końcem egzaminu oraz w trakcie zbierania kart egzaminacyjnych oraz książeczek testowych studenci zobowiązani są do zachowania ciszy oraz pozostania na miejscach. W przypadku niezastosowania się do powyższego egzamin studenta zostanie unieważniony, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9.      Studenci, którzy przystąpili do egzaminu w formie testowej mogą zgłosić pisemnie ewentualne uwagi co do pytań bezpośrednio po egzaminie przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Po tym czasie uwagi co do pytań nie będą rozpatrywane.

10.  Zakład poda do wiadomości studentów wyniki egzaminu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu.  Wyniki zostaną opublikowane w witrynie internetowej Zakładu (http://www.genetyka.wum.edu.pl) oraz w gablocie informacyjnej w Zakładzie (ul. Pawińskiego 3c).

11.  Termin wglądu studenta we własną pracę egzaminacyjną zostaje podany łącznie z wynikami egzaminu.

12.  Wgląd we własną pracę egzaminacyjną odbywa się wyłącznie w godzinach podanych przez Zakład.

13.  Jakiekolwiek uwagi co do oceny mogą być zgłoszone na piśmie w godzinach wglądu w prace egzaminacyjne.

14.  Protokół z egzaminu sporządzany jest bezpośrednio po wygaśnięciu terminu wglądu w prace egzaminacyjne. Po tym czasie jakiekolwiek uwagi co do egzaminu nie są przyjmowane, a wyniki są traktowane jako ostateczne i niemodyfikowalne.

15.  Indeks uzupełniony zgodnie z kartą okresowych osiągnięć studenta powinien zostać złożony w sekretariacie Zakładu w wyznaczonym terminie.