Jesteś tutaj

III rok: Genetyka

Za sprawy studenckie odpowiedzialny jest dr hab. Krzysztof Szczałuba (krzysztof.szczaluba@gmail.com)

Informujemy, że w związku z ograniczoną ilością miejsc na sali seminaryjnej, zmiana grup ćwiczeniowych z genetyki możliwa jest jedynie w następujących przypadkach:
- istnienie vacatu w grupie np. z powodu programu Erasmus
- zamiana między grupami w systemie "głowa za głowę".

Zajęcia z przedmiotu Genetyka dla studentów III roku kierunku lekarskiego odbywają się w tygodniowych blokach wg planu podanego przez Dziekanat. Zajęcia rozpoczynają się seminariami (punktualnie o godz. 8.00) w sali 5DE002 Szpitala Pediatrycznego WUM (poniedziałki-czwartki) oraz w sali seminaryjnej Zakładu Genetyki Medycznej, ul. Pawińskiego 3c (piątki), po których odbywają się ćwiczenia. Obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach, dlatego każda nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu i musi zostać odrobiona po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za sprawy studenckie. Spóźnienie się studenta na zajęcia większe niż 15 minut traktowane jest jak nieobecność.

WYKŁAD

Obowiązkowy wykład odbędzie się 3 października 2018 roku o godz. 19.00 w Auli A w Centrum Dydaktycznym (tematy: Wartość oceny klinicznej w genetyce - dysmorfologia i nie tylko - dr hab. Krzysztof Szczałuba; Medycyna spersonalizowana - prof. Rafał Płoski).

TEMATYKA ZAJĘĆ

Poniedziałki: Kardiogenetyka - prof. Andrzej Kochański oraz Niepełnosprawnośc intelektualna. Choroby mitochondrialne - dr Maria Jędrzejowska

Wtorki: Cytogenetyka. Dysmorfologia - dr Jennifer Castaneda

Środy: Neurogenetyka. Etyka w genetyce. Terapia genowa - prof. Andrzej Kochański

Czwartki: Dziedziczna predyspozycja do nowotworzenia. Problemy prokreacji z elementami diagnostyki prenatalnej. Wybrane choroby metaboliczne. Zaburzenia determinacji płci (seminaria) - dr hab. Krzysztof Szczałuba
Piątki: Genetyka pediatryczna, prenatalna i  onkogenetyka - przypadki kliniczne. Repetytorium (ćwiczenia) - dr hab. Krzysztof Szczałuba

Przed piątkowymi zajęciami należy wykonać zadania domowe. Na ćwiczeniach wykorzystywana będzie wiedza zdobyta w ciągu całego tygodnia zajęć!

EGZAMIN 

W sesji zimowej  (V semestr, III rok) odbywa się egzamin testowy składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Zakres egzaminu obejmuje tematykę zajęć Genetyka realizowanych w semestrze czwartym (II rok) i piątym (III rok), w tym tematy z wykładu, oraz treści z podręcznika (patrz niżej). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie obydwu semestrów.

Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2019 roku w ramowych godzinach 12.00-15.00.

Piśmiennictwo obowiązkowe

Genetyka medyczna
Bamshad MJ, Carey JC, Jorde LB. (red. tłum. Kałużewski B)
Wyd. Medyczne  Elsevier Urban & Partner 2014

Piśmienictwo zalecane:

Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie
Jerzy Bal (red.)
Springer PWN, Warszawa 1998.

Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna
Lech Korniszewski
PZWl, Warszawa 2005.

Genetyka
Friedman J. M., Dill F. J., Hayden M. R., Gilivray b. C.
Urban & Partner, Wrocław 
1997.

Genetyka medyczna Podręcznik dla studentów
Drewa G. Ferenc T. (red.)
Wyd. Medyczne Elsevier Urban & Partner 2011
Rozdz. 13. Grupy krwi 

Materiały do pobrania dostępne są w panelu Dla studentów po zalogowaniu (nazwa użytkowanika i hasło jak do systemu WUM SSL-VPAN).

Informujemy, że indeksy można zostawiać: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do 14:30
w sekretariacie (pokój nr 3, niski parter, ul. Pawińskiego 3c, Warszawa).
Piątek jest dniem pracy wewnętrznej i nie przyjmujemy studentów.

Indeksy są gotowe do odbioru najcześciej w ciągu max 2 dni roboczych (z wyjątkiem czasu urlopowego i delegacji Profesora - wówczas umawiamy się indywidualnie).

Zostawiając indeks w ZGM należy wpisać się do książki zdawczo-odbiorczej.
Za indeksy niewpisane do książki potwierdzającej Zakład nie odpowiada. 
Konieczny jest podpis potwierdzający odbiór indeksu.

Indeksy należy wypełnić zgodnie z Kartą okresowych osiągnięć studenta.
Indeksy/karty bez uzupełnionych danych (imię i nazwisko wykładającego oraz nazwa przedmiotu)
- NIE BĘDĄ PODPISYWANE!

telefon do Zakładu Genetyki 22 57 20 695 (8:30-16:00)